กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้แก่
 
 พิธีปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำทุกปี

 ปฐมนิเทศครั้งที่ 1 23-24 ต.ค. 31
  ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 29 ต.ค. 2544   ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 29 ต.ค. 2544
 ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 29 ต.ค. 2544   ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 29 ต.ค. 2544   ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 29 ต.ค. 2544

 การสัมภาษณ์รวมถึงการพบปะนักศึกษาทุนตามสถาบันต่าง ๆ

 สัมภาษณ์นักศึกษาสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 22 ก.พ. 2539   สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาภาคกลาง ณ วังสวนผักกาด 17 ก.พ. 2545   ช่วงสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาภาคเหนือ 2 ก.พ. 2545   
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats