จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการหาความรู้ทางโบราณคดี เกษตรกรรม วัฒนธรรมและศิลปกรรมของไทย

 จัดสร้างพิพิธพัณฑ์ดนตรี ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ

               ในด้านวิชาการดนตรี ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงโปรดการศึกษาวิชาการดนตรี ทั้งด้านการประสานเสียงและการประพันธ์เพลง พระองค์ทรงได้รับการขนานพระนามว่า "พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม" ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีทุกชนิด โดยเฉพาะดนตรีไทย จีงทรงมีพระปรีชาสามารถในการพระนิพนธ์เพลงไทย เพลงสากล และเพลงไทยเดิมขับร้อง 2 ชั้น และ 3 ชั้น พระองค์ทรงเล่นดนตรีไทยได้แทบทุกชนิดได้อย่างยอดเยี่ยม ทรงใช้วังบางขุนพรหม เป็นโรงเรียนสอนดนตรีไทยโดยเริ่มจากสอนพระธิดาทั้ง 5 ด้วยพระองค์เอง และทรงเป็นผู้ประทานกำเนิดมโหรีปี่พาทย์ "วงบางขุนพรหม" อันเลื่องชื่อ นอกจากนี้ทูลกระหม่อมบริพัตร ยังทรงฝึกให้วงดุริยางค์ทหารเรือเล่นเพลงคลาสสิค โดยใช้เครื่องเป่าประกอบไวโอลิน พระองค์จึงได้เชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวงโยทวาทิตที่บรรเลิงในกองดุริยางค์กองทัพบก เรือ และตำรวจอีกด้วย

 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ