โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

          ก่อนพ.ศ. 2511 ที่จะมีการก่อตั้งมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ จอมพลเรือ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ( ต้นราชสกุลบริพัตร ) ได้พระราชทานนามโรงเรียนที่แม่สะเรียงว่า “ บริพัตรศึกษา “ ตั้งแต่พ.ศ. 2472 สมัยที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพบว่า ไม่มีสถานศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงขณะที่เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ จึงพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งและทรงขอความร่วมมือข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดสร้างโรงเรียนเป็นอาคารถาวรขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา อำเภอแม่สะเรียง ต่อมา พ.ศ. 2473 ได้ทรงเป็นองค์เปิดอาคารเรียน “ บริพัตรศึกษา “ โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ สามัคคีวิทยาคาร “ พ.ศ. 2482 ได้แยกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเป็นแผนกมัธยมศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่สะเรียง “ บริพัตรศึกษา “ ทำการสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนจึงได้ถือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2477 เป็นวันกำเนิดโรงเรียนแม่สะเรียง” บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และถือวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “ วันบริพัตร “


   


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ