จากความตั้งใจที่ต้องการให้มูลนิธิฯ มีศูนย์กลางในการติดต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง จึงริเริ่มให้มี www.chumbhot-pantip.org ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผลยแพร่ข้อมูลกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ตลอดจนเป็นส่วนช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุนในแต่ละรุ่นให้ได้รับทราบข้อมูลของกันและกันสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนช่วยเสริม และสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ใช้เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กระผมในฐานะประธาน มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์   จึงขอมอบเว็บไซต์มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์แห่งนี้ ให้เป็นสมบัติของมูลนิธิฯ และสาธารณชน ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด


หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats