กิจกรรมทางการแพทย์อื่น ๆ ของมูลนิธิ
 
          ก. ศาลามูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ เป็นอาคารที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สาขาวัดปทุมวนาราม ใช้งบประมาณ 100,000 บาท มอบให้กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2518

          
ข. ในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินแก่สถาบันการแพทย์ 8 สถาบัน เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ โดยเริ่มบริจาคตั้งแต่ปี 2532–2542 ดังนี้
          - ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 100,000 บาท
          - ภาครังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 50,000 บาท
          - สมทบทุนจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 100,000 บาท
          - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เก็บดอกผลเลี้ยงเด็กกำพร้า 50,000 บาท
          - สมทบทุนกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 50,000 บาท
          - ศิริราชมูลนิธิ 100,000 บาท
          - โรงพยาบาลพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จันทบุรี 50,000 บาท
          - โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 50,000 บาท

          
ค. ให้ความสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรคภาพทางกายและจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการจากเหตุการณ์ร้ายแรง เมื่อวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2535 แก่
          - ด.ช. เบิร์ด พึ่งแพ 10,000 บาท
          - นายสำรวล มหาดไทย 5,000 บาท
          - นายวิทยา ยามใส 10,000 บาท

          ง. บริจาคเงินให้แก่วัดพราหมณี 300,000 บาท เพื่อร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ณ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกเพื่อสนับสนุนสถาบันการแพทย์และสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับวังตะไคร้ โดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่วังตะไคร้

           จ. บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวันที่ 15 มิถุนายน 2541

          ฉ. มูลนิธิฯ ร่วมให้ความสนับสนุนสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์จากตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาคนไข้ทางหู คอ จมูก ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2542 ณ โรงพยาบาลนครนายก เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต

กิจกรรมทางการแพทย์ของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาฯ และสภากาชาดไทย
 
          ก. บริจาคเงิน 1,268,592 บาท เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 60 ปี ของเสด็จในกรม พลตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต เมื่อ พ.ศ. 2507 สร้างตึกจุมภฏพงษ์บริพัตรขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสภากาชาดไทย สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับตา หู คอ จมูก เพื่อเป็นที่ระลึกในฐานะที่พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต เคยทรงเป็นรองผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อขยายอาคารจุมภฏพงษ์บริพัตร ชื่อว่า อาคารพันธุ์ทิพย์ และบริจาคเงินเป็นค่าอุปกรณ์ครัวให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกเป็นเงิน 200,000 บาท

          
ข. พ.ศ. 2511 บริจาคเงิน 60,000 บาท แก่แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อุทิศถวายพระกุศลแด่กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี ที่ได้ทรงพระเมตตาคุณท่านดุจหลานแท้ๆ

          
ค. พ.ศ. 2511 บริจาคเงิน 60,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อจัดตั้งทุนจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ เก็บดอกผลบำรุงตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

          ง. พ.ศ. 2511 บริจาคเงิน 60,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเก็บดอกผลเลี้ยงเด็กกำพร้า อุทิศส่วนกุศลแก่ Miss Margaret Elizabeth Clarke พี่เลี้ยงชาวอังกฤษของคุณท่าน

           จ. พ.ศ. 2529 บริจาคเงินร่วมสร้างตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเงิน 500,000 บาท

          ฉ. บริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณท่าน วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ตั่งแต่ พ.ศ. 2531

          ช. พ.ศ. 2536 มูลนิธิฯ ได้ให้ความนสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก ให้แก่แผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้สายตาพิการและตาบอด และการผ่าตัดต้อกระจกได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว เป็นการผ่าตัดและใส่แก้วตาเทียมโดยใช้เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกชนิด Phacoemulsification เสริมการรักษาทางจักษุวิทยา ในฐานะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงเรียนที่ผลิตจักษุแพทย์เพื่อไปรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร และตึกพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความผูกพันธุ์กับมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ โดยที่คุณท่านได้บริจาคเงินสร้างตึกนี้สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับตา หู คอ จมูก มูลนิธิฯ จึงให้ความอนุเคราะห์จัดงบประมาณซื้อเครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหน้าและเครื่องมือตีเลนส์ด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงแก่แผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเงิน 1,700,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ช่วยให้สามารถบริการประชาชนได้ปลอดภัย รวดเร็ว ทันสมัยยิ่งขึ้น 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ