การให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           กิจกรรมหลัก ๆ ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้แก่
                - อุทยานวังตะไคร้
                - บ้านปลายนา
                - กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ