หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์”
ข้อ 2. ชมรมนี้เรียกว่า “ชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์” มีชื่อย่อว่า “ช.ท จ.พ” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ CHUMBHOT-PANTIP ALUMNI CLUB ”
ข้อ 3. สำนักงานชั่วคราวของชมรมตั้งอยู่ที่มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ วังสวนผักกาด เลขที่ 352 – 354 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
       “ชมรม” หมายความว่า ชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
       “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการของชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์
       “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. ชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
       (1) รวมกลุ่มกันในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและกลุ่มนักศึกษาทุน
       (2) ให้มีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักศึกษาทุนด้วยกัน และนักศึกษาทุนกับ คณะกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์
       (3) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนแก่สมาชิกในด้านการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาแก่นักศึกษาทุนรุ่นต่อไป
       (4) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และประสานงานกับมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ข้อ 6. สมาชิกชมรมมี 4 ประเภท คือ
       (1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่ทำประโยชน์และสร้างคุณูปการต่อชมรม
       (2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ อดีตนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
       (3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ทางชมรมเชิญเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
       (4) สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ปัจจุบัน
ข้อ 7. การสมัครเป็นสมาชิก ช.ท จ.พ
       (1) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมทบให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนชมรม
       (2) การเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์และวิสามัญให้เป็นมติของคณะกรรมการชมรม
ข้อ 8. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
       (1) ตาย
       (2) ลาออก
       (3) ขาดส่งค่าบำรุงประจำปี 3 ปีติดต่อกัน

หมวดที่ 3
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 9. สิทธิและหน้าที่มีดังต่อไปนี้
       (1) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานชองชมรม
       (2) ร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
       (3) ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม มติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
       (4) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
       (5) สมาชิกสามัญต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงชมรม โดยเสียค่าธรรมเนียมแรก เข้า 10 บาท ค่าบำรุงปีละ 100 บาท หรือตลอดชีพ 500 บาท
       (6) สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ชมรม
       (7) ได้รับประโยชน์ที่ชมรมจะอำนวยให้แก่สมาชิก
       (8) ในการทำกิจกรรมและระดมทุนใด ๆ ให้ขอความเห็นชอบจากประธานมูลนิธิฯ หรือผู้ที่ประธานมูลนิธิฯ มอบหมาย

หมวดที่ 4
คณะกรรมการชมรม
ข้อ 10. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน การเลือกตั้งต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเท่านั้น ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกันเองเป็นกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประธานชมรม, รองประธานชมรม 2 คน, เหรัญญิก, นายทะเบียน, เลขานุการ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด หรือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยตนเองก็ได้
ข้อ 11. ในการเลือกตั้งกรรมการนั้นให้กระทำในที่ประชุมใหญ่โดยวิธีเสนอชื่อ ซึ่งต้องมีผู้รับรองคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย และลงมติโดยเขียนชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงตามลำดับเท่าจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่กำหนดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเท่ากันสำหรับอันดับสุดท้ายให้ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากว่าคะแนนเท่ากันอีกก็ให้จับฉลากกัน
ข้อ 12. คณะกรรมการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับเลือกตั้ง และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
ข้อ 13. คณะกรรมการมีอำนาจเชิญผู้ที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา และผู้อุปถัมภ์ชมรมได้ในวาระของคณะกรรมการชุดนั้น
ข้อ 14. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
      (1) ถึงกำหนดออกตามวาระ
      (2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8
      (3) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการอนุมัติแล้ว
ข้อ 15. ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใด ๆ คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งสมาชิกเข้าทำหน้าที่แทนได้
ข้อ 16. ให้มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงกิจการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม และให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เมื่ ประธานพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 4 ร้องขอให้เรียกประชุม
ข้อ 17. ในการประชุมคณะกรรมการนั้น ต้องมีกรรมการประชุมกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ 18. การประชุมใหญ่
      (1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยต้องมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
            - พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวด้วยกิจการของ ช.ท จ.พ ซึ่งคณะกรรมการ ได้บริหารมา
            - พิจารณาฐานะทางการเงินของ ช.ท จ.พ
            - เสนอแผนการดำเนินงานประจำปี
            - เลือกตั้งกรรมการใหม่หลังจากกรรมการนั้นดำรงตำแหน่งครบสามปี ตามข้อบังคับข้อ 12
            - ปรึกษากิจการอื่น
      (2) นอกจากการประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการมีมติเห็นควร ประธานหรือเลขานุการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
      (3) ในการประชุมทั้งหลายต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 20 คนของจำนวนสมาชิก จึงจะเป็นองค์ประชุม
      (4) ประธาน ช.ท จ.พ เป็นประธานของที่ประชุมใหญ่ทั้งหลาย ถ้าประธานไม่อยู่ให้รองประธานทำหน้าที่แทน และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานชั่วคราว

หมวดที่ 5
การเงิน
ข้อ 19. ชมรมอาจมีรายได้จากการบริจาคโดย หน่วยงาน, องค์กร, บุคคล หรือคณะบุคคลอื่น ๆ
ข้อ 20. การเงินของชมรมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ การควบคุมการสั่งจ่าย เงินต้องลงลายมือชื่อประธานหรือเลขานุการคนใดคนหนึ่งร่วมกับเหรัญญิก
ข้อ 21. รอบปีทางบัญชีของชมรม ช.ท จ.พ สิ้นสุดเพียงปีปฏิทิน เหรัญญิกต้องทำบัญชีรายงานฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาตามกำหนด

หมวดที่ 6
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 22. การแก้ไขข้อบังคับเสนอโดยมติของคณะกรรมการหรือสมาชิก 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทำได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3

หมวดที่ 7
การเลิกล้มชมรม
ข้อ 23. การเลิกล้มชมรมต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 24. ทรัพย์สินที่เหลือเมื่อเลิกล้มชมรมให้มอบแก่มูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์ ยกเว้นเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากชมรมเป็นสมาคม

หมวดที่ 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25. ในการเริ่มตั้งชมรมให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งเป็นคณะกรรมการไปชั่วคราวในวาระแรก โดยไม่จำกัดจำนวน
ข้อ 26. การดำเนินงานหรือจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในขณะนี้มีคณะกรรมการชั่วคราวตามข้อ 25 ของชมรมต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากประธานมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ แล้วจึงจะดำเนินการได้


ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2544
 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats