ิการสนับสนุนงานซีไรต์


          มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ให้ความสนับสนุนการจัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ เป็นจำนวนเงินปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน รางวัลซีไรต์ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยฝ่ายบริหารของโรงแรมโอเรียนเต็ล เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน จึงได้ร่วมปรึกษากับบริษัท การบินไทยจำกัด ( มหาชน ) และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทยจัดตั้งรางวัลซีไรต์นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเผยแพร่ ส่งเสริม และจรรโลงเกียรติของนักเขียนและความสามารถด้านสร้างสรรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนับสนุนการดำเนินงาน และเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นปีแรกที่กลุ่มประเทศอาเซียนส่งนักเขียนเข้าร่วมงานรางวัลซีไรต์ครบ 10 ประเทศ คณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร เป็นประธาน ภายหลังพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ลงในปี พ.ศ. 2524 และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสืบแทน จนถึงอนิจกรรมในปี พ.ศ. 2526 และผู้ที่สืบตำแหน่งต่อมา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 - 2540 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ดำรงตำแหน่งประธาน และในปี พ.ศ. 2541 หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี ดำรงตำแหน่งประธานสืบแทน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
 S.E.A. Write Award (2543)   S.E.A. Write Award (2543)
 

 


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ