สัมมนาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2


           สัมมนา “ ผู้นำครู “ รุ่นที่ 1
               มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมครู ซึ่งเป็นบุคลากรในสถาบันที่มีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสัมมนา “ ผู้นำครู“ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครจำนวน 23 ท่านขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสัมมนาตั้งแต่วันที่ 15 –17 ธันวาคม พ.ศ. 2541

 งานสัมนาครูครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2541   งานสัมนาครูครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2541


           สัมมนา “ ผู้นำครู “ รุ่นที่ 2
               มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ได้จัดงานสัมมนา “ผู้นำครู“ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรระดับประถมศึกษาในการขยายวิสัยทัศน์ด้านการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนต่อไปในอนาคต จำนวน 50 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2542

 งานสัมนาครูครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 -22 ต.ค. 2542   งานสัมนาครูครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 -22 ต.ค. 2542   งานสัมนาครูครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 -22 ต.ค. 2542

 


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ