ประธาน (Chairman) รองประธาน (Vice Chairman)


กรรมการและเหรัญญิก
(Treasurer and Member)
กรรมการและเลขาธิการ
(Secretart-General and Member)


กรรมการ (Member) กรรมการ (Member)


กรรมการ (Member) กรรมการ (Member)


ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
Dr.Jingjai Hanchanlash
กรรมการ (Member) กรรมการ (Member)


คุณวีรพิชย์ สารกิจปรีชา
Mr.Wirapich Sarakitprija
กรรมการ (Member) กรรมการ (Member)


   
กรรมการ (Member) ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

 

 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats