มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้คือ 
 
       
 จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขัดสน
 
 จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการแพทย์ และให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน
 
 จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการหาความรู้ทางโบราณคดี เกษตรกรรม วัฒนธรรมและศิลปกรรมของไทย
 
 ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ ฯ นี้ 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats