กิจกรรมต่างทางการแพทย์ ๆ ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้แก่
 พิธีปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำทุกปี

 อาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พ.ย. 2531-พ.ย. 2532
  อาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พ.ย. 2531-พ.ย. 2532

 การสัมภาษณ์รวมถึงการพบปะนักศึกษาทุนตามสถาบันต่าง ๆ
 สนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่คนยากจน
           ก. ทีมงานคณะแพทย์
     

 ทีมงานคณะแพทย์ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
  ทีมงานคณะแพทย์ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 
  ข. การจัดนิทรรศการ
 

 นิทรรศการทางการแพทย์ที่จัดโดยมูลนิธิ
  นิทรรศการทางการแพทย์ที่จัดโดยมูลนิธิ
 
  ค. ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจ
 

 ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจโดยทีมแพทย์ของมูลนิธิ
  ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจโดยทีมแพทย์ของมูลนิธิ
 
  ง. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
 

 ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ของมูลนิธิ
  ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ของมูลนิธิ
  
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ